Physics Toys Effectiveness of Undergraduates’ Understanding Physics Principles

  • Elif Ince Istanbul University
  • Yavuz Acar
  • Senem Temur

Abstract

Physics education through physics toys is quite a popular method in foreign countries yet it is still not applied in our country. The aim of this study is to investigation of physics toys’ effectiveness of students’ physics prenciples explanation and their attitude towards physics toys. Selected physics toys include subjects of mechanic, electricity and magnetic field. In this sense, this study was carried out in order to observe how the results of this application would be in physics course. Since sampling has recently received General Physics 1 and General Physics 2 courses and their knowledge is fresh and this sampling was chosen since they would better understand principles of toys. It was concluded that, in POE teaching strategy which was applied in order
to examine working principles of some toys, students who made correct prediction made correct explanation and likewise students who made correct observation were successful in explanation part. In addition, students were asked questions about physics teaching with toys and their attitude towards physics toys were analyzed. It was seen that more than 50% of students stated positive ideas about use of physics toys in physics course.

References

Akgün, A., Tokur, F., & Özkara, D. (2013). TGA stratejisinin basınç konusunun öğretimine olan etkisinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 348-369.
Amir, N., & Subramaniam, R. (2006). Making physics toys fosters creativity. Physics education, 41(1), 18.
Aref, H., Hutzler, S., & Weaire, D. (2007). Toying with physics. Europhysics News, 38(3), 23-26.
Aydın, M. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Tahmin-Gözlem-Açıklama Tekniğinin Kullanımının Kavram Yanılgılarının Giderilmesine ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
Beichner, S. (2002). Fen ve Mühendislik için Fizik I, Serway-Beichner, (Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu), Palme Yayıncılık, Ankara.
Beichner, S. (2002). Fen ve Mühendislik için Fizik II, Serway-Beichner, (Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu), Palme Yayıncılık, Ankara.
Berk, E. G. (1999). Hands-on science: Using manipulatives in the classroom. Principal, 78(4), 52.
Bilen, K. (2009). Tahmin Et-Gözle-Açıkla Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Kavramsal Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine, Tutumlarına ve Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çelik, G. (2013). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Gazlar Konusundaki Kavram Yanılgılarına Tahmin-Gözlem-Açıklama Tekniğinin Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
De Sousa, C. A., & Pina, E. P. (1997). Aspects of mechanics and thermodynamics in introductory physics: an illustration in the context of friction and rolling. European Journal of Physics, 18(5), 334.
Featonby, D. (2005). Toys and physics. Physics Education, 40(6), 537.
Groiler, 2004. Encyclopaedia Americana. Danbury, Conn: Scholastic Library Publishing, United States.
Guilbert, N. R. (1999). Deconstructing a plasma globe. The Physics Teacher, 37(1), 11-13.
Hoffmann, L., Häußler, P., & Lehrke, M. (1998). Die IPN-Interessenstudie Physik. IPN.
Kireš, M. (2007). Archimedes' principle in action. Physics Education, 42(5), 484.
Klag, P. (1996). Celebrating the art and science ofteaching with toys. Toywise, Southern, Utah University, Utah, United States.
Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Kavak, N. (2002, 16-18 Eylül). Yapılandırıcı öğrenme teorisine dayanan etkili bir öğretim yöntemi tahmin et-gözle-açıkla, buz ile su kaynatılabilir mi? V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
Lawson A. (2011) Promoting Creative and Critical Thinking Skills in College Biology, Bioscene 27(1), 14-25.
Les, M. & Webb, P. (2012). The effect of toys as educative material on pre- service education students' understanding of energy. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education 16(1), 100-111.
Lim, B. K. (2013). Toying with Science. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90, 72-77.
MEB, (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Mısır, N. (2009). Elektrostatik ve Elektrik Akımı Ünitelerinde TGA Yöntemine Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanması ve Etkililiğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Mısır, N., & Saka, A.Z. (2012). Fizik öğretiminde elektriksel iş ve ısı konusunda tahnin etgözle- açıkla yöntemine dayalı olarak geliştirilen etkinlik uygulaması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 305-313.
Özyılmaz Akamca, G. (2008). İlköğretimde Analojiler, Kavram Karikatürleri ve Tahmin- Gözlem-Açıklama Teknikleriyle Desteklenmiş Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Sharma, B. K. (2004). Can we make physics popular. In Proceeding of Second Annual Conference and National Conference On “How to Make Physics Popular?”, Jaipur, India, 11-13.
Soodak, H. (2002). A geometric theory of rapidly spinning tops, tippe tops, and footballs. American Journal of Physics, 70(8), 815-828.
Taylor, M. (2001). Curiosity: the levitron. Physics Education, 36, 259-260.
Tekin, S. (2008). Kimya laboratuarının etkililiğinin aksiyon araştırması yaklaşımıyla geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 567-576.
Tokur, F. (2011). TGA Stratejisinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bitkilerde Büyüme- Gelişme Konusunu Anlamalarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman.
Van Hook, S. J. (2005). Teaching potential energy functions and stability with slap bracelets. The Physics Teacher, 43(7), 425-427.
Yaman, M., Dervişoğlu, S. & Soran, H. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 232-240.
Walker, J. (2008). The flying circus of physics: With answers. John Wiley & Sons.
Whitelegg, E., & Parry, M. (1999). Real-life contexts for learning physics: meanings, issues, and practice. Physics Education, 34, 68–72.
Published
2017-02-28
How to Cite
INCE, Elif; ACAR, Yavuz; TEMUR, Senem. Physics Toys Effectiveness of Undergraduates’ Understanding Physics Principles. European Journal of Physics Education, [S.l.], v. 6, n. 4, p. 39-51, feb. 2017. ISSN 1309-7202. Available at: <http://eu-journal.org/index.php/EJPE/article/view/57>. Date accessed: 22 sep. 2023. doi: https://doi.org/10.20308/ejpe.v6i4.57.
Section
Articles