The Effect of Popular Science Journals Supported Life-Based Teaching Practices on the Solar System and Eclipses on Academic Achievement

  • SEVGÜL ÇALIŞ author
  • Ayse Eren Bursa Uludag University, Institute of Educational Sciences, Science of Science Education

Abstract

This study investigates the effect of life-based teaching using popular science journals on the success of solving life-based questions prepared by associating them with daily life. The study included 6th-grade students studying in a public secondary school in the spring semester of the 2020 - 2021 academic year. Using the quasi-experimental method, the study's sample consisted of 50 students. The study obtained quantitative data by the academic achievement test consisting of life-based questions and analysed them using the SPSS program. The study concluded that some of the activities in the textbooks were insufficient to associate science subjects with daily life, and teachers' using resources containing life-like examples such as popular science journals would contribute to academic success.

References

Acar, B.,& Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-10.
Ahmed, A. ve Pollitt, A. (2007). Improving the quality of contextualized questions: An experimental investigation of focus. Assessment in Education, 14(2), 201-232.
Akpınar, M. (2012). Bağlam temelli yaklaşımla yapılan fizik eğitiminde kavramsal değişim metinlerinin öğrenci erişisine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Batur, Z.,& Ulutaş, M., & Beyret, T. N. (2019). 2018 LGS Türkçe Sorularının PISA Okuma Becerileri Hedefleri Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi (1). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/929805 ‘den alınmıştır
Bellocchi, A., King, D. T. ve Ritchie, S. M. (2016). Context-based assessment: Creating opportunities for resonance between classroom fields and societal fields. International Journal of Science Education, 38(8), 1304-1342.
Benckert, S. ve Pettersson, S. (2008). Learning physics in small-group discussions-three examples. Eurasia Journal of Mathematics and Technology Education, 4(2), 121-134.
Bilge, A. C. A. R., & Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 1-10.
Broman, K., Bernholt, S. ve Parchmann, I. (2015). Analysing task design and students' responses to context-based problems through different analytical frameworks. Research in Science & Technological Education, 33(2), 143-161.
Bulut, P., ve Kuşdemir, Y. (2013).TÜBİTAK tarafından yayınlanan çocuk kitaplarının içerik özelliklerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 8(12), 215-226.
Büyüköztürk,Ş.(2001). Deneysel desenler: Öntest sontest kontrol gruplu desen. Ankara: Pegem Yayınları.
Chu, H. E., Treagust, D. F. & Chandrasegaran, A. L. (2009). A stratified study of students’ understanding of basic optics concepts in different contexts using two‐tier multiple‐choice items. Research in Science & Technological Education, 27(3), 253-265.
Çepni, S. (2021). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım. 9.Baskı.
Çiçek, Ö., & Saraç, E. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarındaki Yaşantıları İle İlgili Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 504-522.
De Jong, O. (2008). Context-based chemical education: how to improve it? Chemical Education International, 8(1), 1-7.
Dhlamini, J. J. (2011, July). Context-based problem solving instruction to induce high school learners’ problem solving skills. In Proceedings of the 17th Annual National Congress of the Association for Mathematics Education of South Africa ,Vol. 1, pp. 135-142.
Ecevit, T.,& Özdemir Şimşek, P. (2017). Öğretmenlerin fen kavram öğretimleri, kavram yanılgılarını saptama ve giderme çalışmalarının değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 129-150.
Elmas, R. ve Eryılmaz, A. (2015). How to write good quality contextual science questions: criteria and myths. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(4), 564-580.
Enghag, M. (2004). Miniprojects and context rich problems: Case studies with analysis of motivation, learner ownership and competence in small group work in physics. Unpublished Thesis, Linköping University, Sweden.
Fraenkel, J. K. & Wallen, N. E. (1996). How to design and evaluate research in education (third edition). New York: McGraw-Hill, Inc.
Georghiades, P. (2006). The role of metacognitive activities in the contextual use of primary pupils' conceptions of science. Research in Science Education, 36(1-2), 29-49.
George, D., & Mallery, P. (2016). IBM spss statistics 23 step by step : A simple guide and
reference. Routledge Publishing
Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.
Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegema Yayınları.
Güngör, H.,& Çavuş H. (2015). İlkokul 4. sınıf matematik dersi “Kesirler” konusunun öğretiminde öğretmenin yardımcı kitap kullanımının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 251-271.
Hacıoğlu, Y.,& Şahin, F. (11-13 Kasım 2010). Bilimsel Tartışma Destekli Örnek Olayların 8. Sınıf Öğrencilerinin ‘Kalıtım’ Konusunda Kavram Öğrenmelerine ve Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications , Antalya.
Hasançebi, F. (2014). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının (ATBÖ) Öğrencilerin Fen Başarıları, Argüman Oluşturma Becerileri ve Bireysel Gelişimleri Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum
Heller, P. ve Hollabaugh, M. (1992). Teaching problem solving through cooperative grouping. Part 2: Designing problems and structuring groups. American Journal of Physics, 60(7), 637-644.
İlhan, N. (2010). Kimyasal denge konusunun öğrenilmesinde yaşam temelli (context-based) öğretim yaklaşımının etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
İnci, T. (2019). Bağlam temelli öğrenme ortamı algısı, derse ilgi, derse katılım ve akademik güdülenme etkileşiminin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri başarısına etkisi. DoktoraTezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Karakuş, U., Palaz, T., Kılcan, B., & Çepni, O. (2012). Sosyal bilgiler müfredatında yer alan "çevre sorunları" konularının öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 363 - 376.
Keskin, F., & Çam, A. (2019). Yaşam temelli REACT stratejisinin altıncı sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve fen okuryazarlığına etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (49), 38-59.
Kirman-Bilgin, A. (2015). “Maddenin yapısı ve özellikleri” ünitesi kapsamındaREACT stratejisine yönelik tasarlanan öğretimmateryallerinin etkililiğinin değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Trabzon.
Koç, Y. (2014). Fen eğitimi öğrencilerinin gazların dağılımını mikro boyutta anlama düzeyleri. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 40-48.
Korsacılar, S.,& Çalışkan, S. (2015). Yaşam temelli öğretim ve öğrenme istasyonları yönteminin 9. sınıf fizik ders başarısı ve kalıcılığa etkileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 385-403.
Kuhn, J.,& Müller, A. ( 2014). Context-based science education by newspaper story problems: a study on motivation and learning effects. Perspectives in Science, 2, 5-21.
Kurbanoglu, N. I. ve Nefes, F. K. (2015). Effect of context-based questions on secondary school students’ test anxiety and science attitude. Journal of Baltic Science Education, 14(2), 216-226.
Kurnaz, M. A. (2013). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli fizik problemleriyle ilgili algılamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 375-390.
MEB (2016). İlköğretim Kurumları Fen bilimleri Öğretim Programı.
MEB. (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı( İlkokul ve Ortaokul 3-8.Sınıflar). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
Murphy, P. & Whitelegg, E. (2006). Girls in the physics classroom: a review
Özsevgeç, T., Eroğlu, B., & Köröğlu, Y. (2017). Popüler Bilim Dergilerinin Değerlendirilmesi: Bilim ve Teknik ve National Geographic Örneklemi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 619-630.
Parkinson, J., ve Adendorff, R. (2004). The use of popular science articles in teaching scientific literacy. English for Specific Purposes, 23(4), 379-396.
Poikela, E. (2004). Developing criteria for knowing and learning at work: towards context-based assessment. Journal of Workplace Learning, 16(5), 267-274.
Rennie, L. J. ve Parker, L. H. (1996). Placing physics problems in real-life context: students' reactions and performance. Australian Science Teachers Journal, 42(1), 55-59.
Sak M. (2018), Ortaokul Öğrencilerinin Işık Konusundaki Bağlam Temelli Sorular İle Geleneksel Soruları Cevaplama Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Kocaeli, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Selanik Ay, T. (2010). Sosyal bilgiler dersinde yerel toplum çalışmalarından yararlanma: Bir eylem araştırması (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Soobard, R. ve Rannikmae, M. (2015). Examining curriculum related progress using a context-based test instrument- a comparison of Estonian grade 10 and 11 students. Science Education International, 26(3), 263-283.
Taşcan, M. (2013). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi(Malatya ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Malatya.
Tatar, N. (2006). İlköğretim Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
Tekbıyık, A. & Akdeniz, A. R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 123-140.
Ültay, E. (2017). Examination of context-based problem-solving abilities of pre-service physics teachers. Journal of Baltic Science Education, 16(1), 113-122.
Ültay, N. ve Usta, N. D. (2016). Investigating prospective teachers' ability to write context-based problems/öğretmen adaylarının bağlam temelli problem yazabilme becerilerinin belirlenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(2), 447-463.
Ülger, B. B., Ar, M. E., & Sarıoğlu, S. Bağlam Temelli Soru Yazma Eğitimine Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarda Sordukları Soruların İncelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1), 335-353.
Ünal, S. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre Bilgisi ve Çevreyle ilgili Tutumlarının İncelenmesi:Dikili İlçesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi,
Varelas, M., Pieper, L., Arsenault, A., Pappas, C. C., ve Keblawe‐Shamah, N. (2014). How science texts and hands‐on explorations facilitate meaning making: Learning from Latina/o third graders. Journal of Research in Science Teaching, 51(10), 1246-1274.
Whitelegg, E. & Parry, M. (1999). Real-life contexts for learning physics: meanings, issues and practice. Physics Education, 34(2), 68-72.
Yu, K. C., Fan, S. C. ve Lin, K. Y. (2015). Enhancıng students’problem-solving skills through context-based learnıng. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(6), 1377-1401.
Published
2022-12-15
How to Cite
ÇALIŞ, SEVGÜL; EREN, Ayse. The Effect of Popular Science Journals Supported Life-Based Teaching Practices on the Solar System and Eclipses on Academic Achievement. European Journal of Physics Education, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 53-68, dec. 2022. ISSN 1309-7202. Available at: <http://eu-journal.org/index.php/EJPE/article/view/338>. Date accessed: 22 feb. 2024.
Section
Articles